Avís Legal i Condicions d’Ús

Aquest document constitueix l’Avís Legal i les Condicions d’us que regulen la navegació i l’ús de la web de Gran Via Business Center Societat Limitada (en endavant, Gran Via Business Center), ubicada a la URL www.granviabc.com (en endavant, lloc web). El titular del lloc web, es Gran Via Business Center, amb CIF nº B61389763, amb domicili social a Gran Vis Corts Catalanes 630, 08007 Barcelona (Espanya).
Per contactar amb Gran Via Business Center l’usuari pot fer-ho a través de l’adreça electrònica info@granviabc.com o dirigint-se per escrit a través de correu ordinari al seu domicili social. Si l’usuari envia informació de qualsevol tipus a traves dels canals abans esmentats de comunicació, l’usuari compromet l’ esmentada informació i no infringirà cap dret d’imatge, honor, propietat intel·lectual i/o industrial, secret comercial o professional, i/o qualsevol altre dret de tercers.

L’usuari assumeix integrament la responsabilitat que pugui derivar-se de qualsevol comunicació que envií incomplint l’anterior deure i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. La navegació i utilització d’aquesta web implica, per part de l’usuari el coneixement i acceptació expressa, sense reserves ni limitacions, de tots els termes del present avis legal i condicions d’us. Si l’usuari no estigues conforme amb els mateixos, ha d’abstenir-se d’utilitzar-los.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc web conforme a la legislació vigent i al present avis legal i condicions d’ús. S’entén per usuari aquella persona que accedeix, navegui o utilitzi el lloc web.

General

Les presents condicions regulen l’ús del servei del lloc web que Gran Via Business Center posa a disposició dels usuaris d’Internet. Gran Via Business Center es reserva el dret a modificar la configuració i el contingut del lloc web en tot moment, així com les condicions requerides per al seu ús, bastant a l’efecte de la inclusió “Avís Legal” continguda en aquesta web. La navegació pel lloc web té caràcter gratuït i no es necessari cap registre per part de l’usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

El present lloc web es regeix per l’ordenament jurídic espanyol i la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.

Tot el seu contingut (a títol enunciatiu, que no limita: textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, elements audiovisuals o sonors i disseny gràfic) son propietat de Gran Via Business Center. En cap cas, s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari pel lloc web impliqui renúncia, transmissió, llicència o cessió alguna dels drets de propietat intel·lectual i industrial que posseeix Gran Via Business Center. L’usuari té exclusivament un dret d’ús privat de la web.

Les possibles referències a noms comercials i/o marques nacionals e internacionals registrades o quins siguin els altres distintius, ja siguin titularitat de Gran Via Business Center o tercers, porten implícits la prohibició d’us sense el previ consentiment de Gran Via Business Center o dels seus legítims titulars. L’accés o utilització del lloc web no atribueix cap dret a l’usuari sobre els noms comercials, marques i/o quins siguin els distintius que apareixen en el mateix.

Copyright

Tota la informació continguda en aquesta web, el disseny gràfic i el codi HTML, CSS, JAVA, JAVA Script o Active X constitueix una obra la qual la propietat intel·lectual pertany a Gran Via Business Center i està protegida, per tant, per la Llei de Propietat Intel·lectual. La reproducció, distribució, comunicació publica, transformació, modificació, cessió i qualsevol altre acte que no s’hagi autoritzat expressament per Gran Via Business Center queda prohibit.

Exclusió de responsabilitat en l’ús de continguts
Gran Via Business Center no garanteix la fiabilitat, exactitud, adequació i idoneïtat, dels serveis i de la informació facilitada a través del lloc web. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no formen part, de cap manera, de la prestació d’un servei de consultoria de cap tipus, pel que l’ abans esmentada informació no s’ha d’interpretar com a únic referent a la pressa de decisions personals o empresarials per part de l’usuari, Gran Via Business Center no es responsabilitza d’aquelles que es van prendre sense tenir en compte aquesta advertència, així com tampoc els danys o perjudicis que s’ocasionin a tercers per les actuacions fonamentades per les mateixes.

L’accés i us del lloc web no implica que Gran Via Business Center respongui: de la continuïtat dels continguts, de la falta d’errors o de virus o qualsevol software d’origen desconegut; de la falta o pèrdua de rendiment dels continguts durant la navegació per part de l’usuari; dels danys o perjudicis que l’usuari ocasioni a si mateix o a un tercer per incompliment de les presents Condicions d’us. No obstant, Gran Via Business Center declara que ha adaptat en totes les mesures tecnològiques possibles per a garantir el correcte funcionament del lloc web. Correspon en tot cas a l’usuari la disponibilitat de l’eina adequada per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Cookies

L’accés al lloc web pot implicar l’ utilització de cookies, que són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzats per cada usuari per tal que el servidor recordi alguna informació que posteriorment es pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a l’usuari com usuari concret i permet guardar les seves preferències personals i informació tècnica com, per exemple, les pàgines concretes que visita.

Aquells usuaris que no desitgin rebre Cookies poden configurar el seu navegador amb aquesta opció. Ha de recordar-se que, en ocasions, la no acceptació de la Cookies pot suposar la impossibilitat d’accedir, en tot o part, a la disponibilitat del servei. L’usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. L’usuari ha de tenir en compte que Internet no és un lloc completament segur i que, per tant, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que les seves dades personals siguin coneguts per tercers no autoritzats que poguessin fer un ús inadequat dels mateixos.

Aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., (d’ara endavant, Google). Google utilitza cookies (arxius de text situats en el seu ordinador), per ajudar al lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del mateix.

La informació que a aquest efecte genera la Cookie (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte de Gran Via Business Center amb la finalitat de fer un seguiment de l’ús del lloc web, recopilant informes sobre la seva activitat i ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l’hi exigeixi la Llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada del que disposi Google. L’usuari pot rebutjar en qualsevol moment el tractament de tals dades rebutjant l’ús de Cookies en la configuració del seu navegador, podent en aquest cas no tenir accés funcional ple al lloc web. En utilitzar aquest lloc web, l’usuari consent que Google tracti informació seva en els termes anteriorment indicats.

Confidencialitat

Qualsevol tipus d’informació que sigui enviada a Gran Via Business Center es tractarà amb absoluta confidencialitat i reserva. Només en cas que els Tribunals i Autoritats Competents requereixin l’accés a aquesta informació confidencial, es proporcionarà conforme al que exigeixi la Llei. Gran Via Business Center no utilitzarà en benefici propi o aliè qualsevol informació que li sigui proporcionada per l’usuari.

Vigència i modificació

Gran Via Business Center podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, en qualsevol moment, bastant per a la seva publicació posar-les a la disposició de l’usuari a través de la pestanya “Avis Legal” continguda en el lloc web. La vigència d’aquest “Avis Legal” serà la mateixa que la duració de la seva publicació en el lloc web, fins que sigui modificat total o parcialment, moment en el qual tindrà vigència el nou Avís Legal modificat. Amb independència del que es disposa en aquest Avís Legal, Gran Via Business Center, podrà finalitzar, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir indemnització alguna per això.

Resolució de controvèrsies

Gran Via Business Center i l’usuari, amb renuncia expressa i a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari, per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés a aquesta web. En cas que, l’usuari tingui domicili fora d’Espanya, Gran Via Business Center i l’usuari es sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Contacta amb nosaltres