Política de Privacitat

En virtut del que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Desenvolupament (Real Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), Gran Via Business Center S.L.,(en endavant Gran Via Business Center), posa en el seu coneixement que:

  1. La visita del lloc web de Gran Via Business Center en el seu domini www.granviabc.com no implica que l’usuari hagi de subministrar informació alguna respecte a la seva identitat, de manera que no es pugui associar a un usuari en concret per l’empresa. En el supòsit que es proporcionin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i tractades respectant els drets dels afectats i conforme a les limitacions recollides a l’anterior citada normativa de protecció de dades. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal accepten de forma clara, exacte i inequívoca les presents condicions.
  2. La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà, única i exclusivament a través dels correus electrònics que els usuaris puguin enviar a Gran Via Business Center a l’adreça: info@granviabc.com Les dades personals proporcionades per l’usuari a través del present lloc web, s’incorporaran als fitxers de titularitat privada de Gran Via Business Center, degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades. La finalitat dels abans anomenats fitxers serà exclusivament, la gestió de la relació comercial dels clients amb la companyia i el compliment de la prestació dels serveis oferts.
  3. Gran Via Business Center ha desenvolupat tots els sistemes i ha implementat mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de dades de caràcter personal facilitat per l’usuari. Gran Via Business Center una vegada finalitzada la relació amb l’usuari conservarà les dades durant un temps imprescindible per complir les obligacions legals necessàries. A la seva vegada, prodecirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat que van ser recavades.
  4. L’usuari garanteix que les dades que, en el seu cas, hagi aportat a traves del present lloc web son verdaders, exactes, completes o actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència del incompliment de tal obligació.
  5. Gran Via Business Center es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb respecte altres dades de caràcter personal rebudes a traves del present lloc web i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Les dades personals recavades no seran cedides a tercers sense el consentiment del titular dels mateixos.
  6. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les dades de caràcter personal que hagin estat aportades a traves del present lloc web, l’usuari podrà remetre un correu electrònic a info@granviabc.com Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efecte de notificacions, fotocopies de DNI o document equivalent d’identificació i petició on es concreti la sol·licitud.
Contacta amb nosaltres